dijous, 19 de març de 2009

L’Àrea Residencial Estratègica de Mas Duran a Montcada i Reixac

En aquest segon article intentaré explicar l’impacte que tindrà la futura Àrea Residencial Estratègica de Mas Duran. De forma molt sintètica, ocuparà una superfície de 42,92 hectàrees, amb una previsió d’habitatges de 2.087 unitats, qüestió que representa una densitat de 51 habitatges per hectàrea. Aquesta xifra es situa per sobre dels 50 habitatges/Ha, que és la densitat mínima que estableix la llei. És molt important destacar que l’objectiu principal de l’actuació de l’ARE és desenvolupar un àmbit de sòl residencial i de serveis, urbanitzat en condicions, per a la implantació d’edificacions residencials de nova planta en el sector Mas Duran de Montcada i Reixac. Tot ordenant el creixement de la ciutat en previsió a les necessitats de nou habitatge a preus assequibles previstos de manera genèrica al Pacte Nacional de l’Habitatge i a les previsions del Pla Local de l’Habitatge de Montcada i Reixac. Aquest objectiu principal es complementa amb la reserva de més d’un 50% del sostre residencial de l’ARE destinat a habitatge amb protecció, concretament 1.080 habitatges. L’ARE de Can Duran també ordenarà determinats àmbits, particularment els següents.

Ordenació d’usos al Pla de Reixac

L’ARE de Mas Duran ordenarà els usos al Pla de Reixac. Tradicionalment, el Pla de Reixac, per la seva extensió i per la seva llunyania del nucli urbà, ha estat susceptible d’implantació d’activitats il·lícites i fins i to delictives, des del desenvolupament d’activitats sense permís fins al d’abocaments incontrolats de tot tipus de materials. La intervenció urbanística regularà i permetrà eradicar la proliferació d’activitats nocives i il·lícites

Can Pomada

La solució a la problemàtica que pateix el barri de Can Pomada és un dels objectius principals d’aquest Ajuntament que s’ha de veure empès per la inèrcia que portarà el desenvolupament de l’ARE de Mas Duran. Pel que fa a la implantació de serveis bàsics al barri, la urbanització de l’ARE provocarà que tots els serveis arribin amb més eficiència al barri. Puc afirmar que el problema de Can Pomada té solució factible i a curt/mig termini. Així mateix, la implantació de l’ARE de Mas Duran ha generat gran expectació entre els veïns i veïnes de Can Pomada, ja que veuen més propera la possibilitat de gaudir dels serveis que mereixen com a ciutadans i ciutadanes de Montcada i Reixac.

Dotació de solars d’equipaments municipals

La implantació de l’ARE a Montcada i Reixac, per exigència de l’Ajuntament, comporta la cessió al municipi de Montcada i Reixac d’un nombre de parcel·les d’equipaments molt per sobre dels estàndards establerts. Aquestes cessions gratuïtes a l’Ajuntament destinats a la implantació d’equipaments obre un marc de possibilitats de reordenació futura d’usos i dóna un marge de maniobra enorme a l’Ajuntament per tal de definir les necessitats que té la nostra ciutat i la seva ubicació dins del territori.

Soterrament del vial de cornisa de connexió de la C17 a la C58

L’Estudi Informatiu que planteja la construcció d’aquesta via al seu pas pel nostre municipi, únicament preveia el soterrament d’un tram de 200 metres lineals, justament al davant del barri de Can Pomada. Aquesta nova infraestructura, en aquests termes, provocaria la creació d’una nova barrera arquitectònica que trenca amb la continuïtat i amb l’objectiu de cosir territori. Actualment, ja hem estat informats per part de la Direcció General de Carreteres que aquest vial serà soterrat en tot el tram que discorre per l’àmbit de l’ARE. Aquest soterrament era un condició irrenunciable que Montcada i Reixac va exigir, i ha aconseguit.

La sostenibilitat dels serveis

El desenvolupament de l’ARE tindrà en compte mesures per garantir la sostenibilitat pel que fa a la gestió del cicle de l’aigua, la gestió i producció de l’energia, la gestió i tractament de residus urbans, la qualitat ambiental i atmosfèrica, i la mobilitat, garantint la connexió amb la resta del municipi. En qüestió de mobilitat, el planejament preveu l’habilitació d’una xarxa de carrils bici, itineraris per a vianants, àrees de velocitat limitada a 30 km/h, i la creació d’una nova línia urbana d’autobús que enllaçarà tot el sector amb l’estació de Renfe de Mas Rampinyo.

Sobre la base d’aquest disseny d’intervenció, entenc no només justificable, sinó necessari, el desenvolupament de l’ARE a la nostra ciutat. No tinc cap mena de dubta.